Forskning på Vest-Agder-museet

Vest-Agder-museet er per definisjon en forskningsinstitusjon, og forskning skal være et redskap i utviklingsarbeidet ved VAM. Forskningen er forankret i museets forskningsplan som følges opp av konservatorene i fagseksjonen.

Mål for forskningen

Vest-Agder-museet skal være en aktuell samfunnsinstitusjon. Som vitenskapelig institusjon skal forskningen i VAM skaffe ny kunnskap om fortiden og dokumentere endringer i samtidens samfunn.

Forskning er en av VAMs fire kjerneoppgaver sammen med samlingsforvaltning/innsamling, dokumentasjon og formidling. Innsamling og dokumentasjon er en forutsetning for forskningen, men er i seg selv ikke forskning. Formidling er en følge av forskning.

VAM har som mål å tilrettelegge for økt forskning og levere forskning av høy kvalitet. Forskning ved VAM skal synliggjøres i regionen.

Dette gjør vi gjennom:

  • Samarbeid med forskere og forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt
  • Tverrfaglig samarbeid og prosjekter internt i museet
  • Synliggjøring av forskningen gjennom utstillinger, publikasjoner og andre formidlingsformer
  • Fleksible og kreative i valg av forskningsområder

Delmål i forskningen

1. Forskningstid for den enkelte skal sikres, og det vil samtidig bli stilt krav om produksjon til forskeren

2. Alle med forskningskompetanse skal jobbe for å få tittelen NMF eller lignende

3. Forskning skal resultere i formidlingstiltak eller en publikasjon som skal bli gjort kjent for et bredt publikum

4. VAM må sette av midler til forskning (til kildegranskning i arkiv, museer, feltarbeid, kongresser)

5. Dokumentasjon og forskning skal gjøres tilgjengelig på internett.

 

Mer informasjon finner i Vest-Agder-museets forskningsplan som kan lastes ned her. Planen vil bli revidert fortløpende ved behov.