Tysk luftvernartilleri på Knaben

Endre Wrånes

Molybdengruvene på Knaben var av interesse for de krigførende parter under andre verdenskrig. Molybden ble brukt som herder i stål. Hoveddelen av de tyske militære styrkene på Knaben under krigen var luftvernartillerister fra det tyske luftvåpenet. Disse bemannet luftvernkanoner i ulike størrelser. Fordi det er bevart lite arkivalia etter det tyske luftvåpenet i Norge fra årene 1940-1945 er det vanskelig å danne seg et fullstendig bilde av denne våpengrenens aktivitet under krigen, også ved Knaben gruver. I krigsdagbøker og på styrkekart produsert av den tyske hæren finner en imidlertid spredte opplysninger om luftvernavdelingene, derunder antall kanoner, kaliber og avdelinger som var forlagt på Knaben under krigsårene.

Siden de tyske skriftlige kildene fra krigen er sparsomme, er restene av de fysiske forsvarsverkene i terrenget viktige kilder til informasjon om okkupasjonsmaktens aktivitet og prioriteringer. Mange krigsminner på Agder er fjernet i etterkrigstiden og i nyere tid uten å være dokumentert, og dermed er viktig informasjon gått tapt. Høsten 2015 besøkte jeg Knaben og var heldig å ha Jan Rob, Ole Z. Torkildsen og Bjørn Eie til å vise meg restene av de tyske luftvernstillingene som ennå finnes rundt forbi i dalen.

Tilstedeværelsen av tysk luftvernartilleri ved Knaben henger tydelig sammen med de allierte bombeangrepene mot gruveanleggene. Det første luftangrepet ble gjennomført 3. mars 1943 med ti britiske Mosquito jagerbombere. Som en konsekvens av angrepet ble det tyske luftvernet etter få dager øket fra tre til seks lette kanoner i kaliber 2 cm (kaliber måles som diameter i munningen på løpet og sier noe om våpenets størrelse). Dette tilsvarte to lette luftverntropper, der hver lette tropp (leichter Zug) hadde tre kanoner.  Tyske styrkekart viser at luftvernet på Knaben sommeren 1943 bestod av tre tropper med totalt ni 2 cm luftvernkanoner. Disse tilhørte to luftvernavdelinger: Gemischte Flak-Abteilung 6./515 (to tropper) og Leichte Flak-Abteilung V/3/781. I november 1943 var antallet skyts steget til ni luftvernkanoner i 3,7 cm kaliber og femten luftvernkanoner i 2 cm kaliber. Kanonene tilhørte henholdsvis Gemischte Flak-Abteilung 5./515 og Leichte Flak-Abteilung 2./726.

Flak er tysk forkortelse for Flugabwehr-Kanone, luftvernkanon. Gemischte betyr blandet og henviser til at avdelingen inneholder både tunge og lette luftvernkanoner. Det har ikke vært anledning til å følge disse avdelingenes historikk nærmere, grunnet manglende kilder.

16 november 1943 bombet de allierte gruvene på Knaben på nytt, denne gangen med tunge B17 firemotors bombefly. 131 fly fra den 263 maskiners store bombeflystyrken hadde anlegget på Knaben som mål og anrettet betydelige skader. De øvrige gikk mot Rjukan i Telemark. Angrepet førte til at tyskerne tilførte enda mer luftvern til Knaben. Etter hvert ble også tunge luftvernkanoner i kaliber 8,8 cm satt inn. Tyske dokumenter viser at luftvernavdelingen Gemischte Flak-Abteilung 641 23. mars 1944 ble flyttet med stab og 16 tunge luftvernkanoner fra Kristiansand til Knaben for å forsvare gruveanleggene. De ulike luftvernavdelingene i området ble nå organisert som Flakgruppe Knaben under kommandøren i Gemischte Flak-Abteilung 641. Underlagt gruppen var på dette tidspunkt femten 3,7 cm luftvernkanononer tilhørende Gemischte Flak-Abteilung 5./515 og femten 2 cm luftvernkanoner tilhørende Leichte Flak-Abteilung 2./726. Disse to sistnevnte avdelingene hadde da ligget på Knaben siden 1943.

Tyske styrkekart viser at det våren 1945 var hele 24 tunge 8,8 cm luftvernkanoner ved Knaben og et ukjent antall lette skyts i kaliber 2 cm og 3,7 cm. Batteriene i Flakgruppe Knaben var på dette tidspunkt underlagt Gemischte Flakabteilung 569 under kommando av Hauptmann Markmann.  24 er et betydelig antall tunge luftvernkanoner og tilsvarer grovt det samtidige antallet 8,8 cm kanoner rundt konvoihavna Kristiansand (28 stk.) og flyplassen på Lista (24 stk.). Dette sier noe om betydningen tyskerne tilla industrien på Knaben. Tallet samsvarer også med antallet kjente stillinger for 8,8 cm luftvernkanoner i terrenget.

Ved krigsutbruddet opererte det tyske luftvåpenet med tunge batterier bestående av fire luftvernkanoner. Dette ble i siste halvdel av krigen, av taktiske grunner, øket til seks luftvernkanoner i hvert batteri. Det er rimelig å anta at de kjente lokalitetene for tunge luftvernkanoner på Knaben var i bruk fra tidlig i 1944 med fire tunge luftvernkanoner i hvert batteri. Det vil si fire 8,8 cm kanoner ved Grinihaugen, fire ved Ørnehommen samt åtte på Lille Knaben (sistnevnte var slått sammen til et dobbeltbatteri), til sammen 16 kanoner. En gang etter sommeren 1944 ble hvert av disse batteriene øket med to kanoner slik at det totale antallet ble 24.

8,8 cm luftvernkanon i stilling. Bildet er fra et luftvernbatteri i Tyskland. Foto: Via Wikipedia
8,8 cm luftvernkanon i stilling. Bildet er fra et luftvernbatteri i Tyskland. Foto: Via Wikipedia
3,7 cm luftvernkanon. Foto: Via Wikipedia.
3,7 cm luftvernkanon. Foto: Via Wikipedia.
2 cm luftvernkanon. Foto: Via Wikipedia.
2 cm luftvernkanon. Foto: Via Wikipedia.