Bjørnevåk – infoside til formidlere

Bjørnevåk jernalderting

Vest-Agder-museet og Tingvatn fornminnepark inviterer til Bjørnevåk 26. – 28. mai 2023.
Vest-Agder-museet and Tingvatn fornminnepark invites you to Bjørnevåk at Tingvatn May 26th – 28th 2023.

Denne arrangementssiden er for deg som deltakende (overnattende) aktør på Bjørnevåk 2023.

This event page is for you as a participant (staying overnight) at Bjørnevåk 2023. For more information see the bottom of this page.

Ordinære gjester finner informasjon her og på Facebooksiden.

Visitors, please see Facebook.

Kjære historieinteresserte venner

Vest-Agder-museet og Tingvatn fornminnepark inviterer til Bjørnevåk på Tingvatn 26-28. mai 2023. Arrangementet er et samarbeid med Kulturarv i Agder.

Vi fortsetter vår håndverksprofil- og læring i sosiale rammer.

I løpet av helgen vil museet ha et egne kurser og visninger. Vil du være med eller lage selv et oppsett om det håndverk du driver med? Ta kontakt.

Fredag kveld har vi fagseminar i regi av Kulturarv i Agder. Foredragene er åpne for alle. Program kommer.

Som følge av stedets historie tilknyttet til folkevandringstid, vil vi ønske ekstra velkommen de som har fokus på denne perioden. Her møtes både vikinger og deres forfedre. Navnebytte fra Vikingting til Bjørnevåk er med å understreke det utvidede fokus.

Skoledag

Vi har normalt hatt skoledag på fredagen. Mer info om dette kommer.

Bjørnevåk for publikum

På lørdag og søndag har vi tingdager. Vi krever ingen tingskatt!

På tingdagene ønsker vi å lage et levende marked der folk kan holde på med håndverk og på denne måten lære av hverandre, derfor er ikke programmet knyttet til bestemte klokkeslett. Aktiviteter annonseres underveis i markedet.

Fasiliteter

Det blir også servert en enkel frokost til alle deltakere på fredag, lørdag og søndag. Gilde på lørdag.

Det er dusjmuligheter og tilgang på toaletter på stede.

Historie i fokus

Område hvor markedet foregår er fredet. Det er både gravminner og andre kulturhistoriske minner. Dette legger føringer for hvordan vi opptrer på området.

Når vi reiser gjennom historien er det ikke forventet at vi klarer å gjenskape den i sin helhet. Men vi kan gjøre så mye som mulig for å vise respekt for historien vi forteller og lærer om. Vi streber etter å unngå moderne uttrykk uavhengig av område, du må derfor være klar over din rolle som formidler. Med det venter vi at du har historisk forsvarlig antrekk/utstyr samt du er klar til en felles læringsreise. Ønsker du delta med moderne antrekk kan dette vurderes ved spesielle anledninger og vi ønsker deg hjertelig velkommen til å ta prat om det med oss.

Vi understreker at dette er et arrangement hvor historie står i fokus. Er du usikker på om du kan delta som formidler/deltager, ta kontakt med oss for en prat.

Vi forbeholder oss retten til å avvise søknader hvis vi ser at dere ikke passer inn i vår profil.

Det vi trenger å vite er hvor mange dere er, hva som formidles/selges og hva slags plassbehov det er for overnatting. Samt dato for ankomst.

Foto Lasse Norlemann Mathiesen

Søknadsfrist og reisestipend

Søknad om deltagelse sendes til tingvatn@vestagdermuseet.no innen 20. april 2023. Plasstildeling skjer fortløpende.

Ønsker du å søke reisestipend? Museet tildeler reisestøtte etter avtale for enkelte formidlere, her er særlig håndverkere prioritert. Støtte tildeles når formidlingen er spesielt ønsket for den faglige profilen på markedet.

Eventuell støtte må være avtalt før inngåelse av formidlingsopplegg,

Følg Bjørnevåk på Facebook: facebook.com/bjornevakjernalderting

— Information in English —

Dear friends,

Vest-Agder-museet invites you to Bjørnevåk on Tingvatn May 26th – 28nd of May 2023. The event is arranged in collaboration with the Department of Regional Cultural Heritage Management and Cultural Tourism, Agder County Council.

We continue our craft’s profile and learning in a social context. In addition, the museum will have its own program with courses and exhibitions.  On Friday evening the County Council will arrange a seminar. Historical lectures will be open to the public.

Due to the history of the site associated with Migration period we would also like to welcome those who focus on this period. In fact, we encourage those interested in Migrationera to get in touch – We really want to lift up this era. We do love vikings, but we do have so much other history to talk about too!

The School Day

We look into the possibilities on doing some colloboration only with the local School.

Foto Lasse Norlemann Mathiesen
Open Ting

On Saturday and Sunday we have «open ting» (market). We do not collect any taxes. On the market days, we want to create a vibrant market where people can do crafts and in this way learn from each other. The program is not on a schedule, but activities will be announced when they are about to happen.

There will also be a Feast for all participants on Saturday night. (All you need is a wooden plate/spoon/knife/cup – and something to drink).

A simple breakfast is served to all participants on Friday, Saturday and Sunday.

There are shower facilities and access to toilets on site.

The area where Bjørnevåk takes place is a cultural heritage site. There are both graves and other cultural-historical sites and remnants. This sets guidelines for how we behave in this area.

Jernalderting på Tingvatn.
Foto Lasse Norlemann Mathiesen
Focus on history

As we travel through history, we are not expected to reproduce it in its entirety. But we can do as much as possible to show respect for the story we tell and learn about. We strive to avoid modern expressions regardless of area/era so you must be aware of your role as an history teller. This means that we expect your outfit and equipment to be historical, and that you are ready to join us on a historical learning journey. If You wish to attend with a modern outfitt, it is possible to make an agreement if we agree on that.

We emphasize that this is an event where history is in focus. If you are unsure if you should participate, please contact us for a chat.

We reserve the right to reject applications if we find that you do not fit our profile. What we need to know is how many you are, what is conveyed/sold and what kind of area you need for your accommodation. As well as date of arrival.

Looking forward to your application at tingvatn@vestagdermuseet.no.

Please send your application latest 20th april 2023.

Do you want to apply for a travel allowance? The museum allocates travel support by agreement for crafters. Support is granted when the presentation is particularly desired for the profile of the market. The allowance is to be agreed before Your participation is confirmed.

Questions?

Please contact tingvatn@vestagdermuseet.no  / Katja Regevik mob. +47 977 90 403.