Agderseminaret 2021

Årets Agderseminar finner sted på KUBEN i Arendal 4. og 5. november 2021 og handler om «Arbeid, arbeidere og arbeiderbevegelse i Agder 1500–2021».

Agder – det egentlige Sørlandet – forbindes i dag først og fremst med sol og sommervarme, ferie og fritid. Men Agder var også et viktig arbeiderfylke. Agderseminaret 2021 har som målsetting å synliggjøre dette.

Allerede i tida før den industrielle revolusjonen fantes det store fabrikk- og konsernmessig organiserte arbeidsplasser i Agder, særlig ved de store jernverkene. Helt i begynnelsen av 1800-tallet bygde Hans Nielsen Hauge og hans tilhengere opp et imponerende, lite industrisamfunn på Fennefoss i Setesdal. Under den industrielle revolusjonen var det nettopp i Agder, nærmere bestemt i Arendal, at Det norske Arbeiderpartiet ble stiftet i 1887. Også viktige agitatorer, ideologer og strateger har sitt opphav på Sørlandet.

Arbeid, arbeiderne og arbeiderbevegelsen i Agder har ikke bare en fortid, men også en samtid. Avslutningsvis vil seminaret kaste lys på og drøfte dagsaktuelle emner som arbeidsmigrasjon inn og ut av Agder, nyliberalismen, organisasjonsgrad og rekruttering.

Les mer om seminaret, programmet og påmelding her: https://www.kubenarendal.no/agderseminaret/

Agderseminaret arrangeres av Forskernettverk Agder, som ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Nettverket omfatter de største av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk forening Agder (HIFO-Agder). Rådet består av representanter for Universitetet i Agder, Vest-Agder-museet, Statsarkivet i Kristiansand og Aust-Agder museum og arkiv, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og Næs Jernverksmuseum.