Agderseminaret 2013

Gud og Mammon – religion og næringsliv er tittelen på årets Agderseminar. Seminaret går av stabelen 10. og 11. oktober på Universitetet i Agder.

Bibelens advarsel mot å «tjene to herrer» står som bilde på konflikten mellom det åndelige og det materielle i menneskelivet, og budskapet er kjent: du kan ikke tjene både Gud og mammon. Med vekslende styrke har koplinger mellom religion og økonomi like fullt preget samfunn og næringsliv. I nyere norsk historie er det lett å peke på haugianernes virksomhet, men tendensen er også tydelig i miljøer rundt en rekke av 1900-tallets økonomiske entreprenører, og den kan spores i deler av dagens næringsliv.

Her finner du programmet for Agderseminaret

Kan religion og verdisyn fremme økonomisk vekst? Eller er det snarere slik at religiøst engasjement står i veien for materiell utvikling? Framtredende samfunnsfilosofer har forsøkt å si noe sammenfattende om dette; mest kjent er vel Max Webers tese om «den protestantiske etikk og kapitalismens ånd». Overgripende modeller kan inspirere og provosere; dagens historikere og samfunnsvitere vil nok like gjerne framheve det komplekse og motsetningsfylte i møtet mellom tro og økonomisk praksis. Gjennom årets agderseminar vil forskere med bakgrunn i ulike fagtradisjoner gi oss innblikk i dette problemfeltet.

Agderseminaret viderefører en lang tradisjon for årlige samlinger om regionalhistoriske emner. Årlige ”sommerseminar i historie” ble holdt fra 1976 og fram til for få år siden. Fra 2007 har rådet for Forskernettverk Agder videreført denne tradisjonen med et seminar lagt til høsten. Siktemålet er nå som før å nå det allmenne publikum med interesse for historie, samtidig som det blir lagt vekt på å holde høy faglig standard.

 Forskernettverk Agder ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Nettverket omfatter samtlige av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk forening Agder (HIFO-Agder). Rådet består av representanter for Universitetet i Agder (UiA), Vest-Agder-museet (VAM), Statsarkivet i Kristiansand (SAK) og Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks).