Agderseminarene

Vest-Agder-museet er en av fire samarbeidspartnere som utgjør Rådet for Forskernettverket Agder. Forskernettverk Agder ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Nettverket omfatter samtlige av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk forening Agder (HIFO-Agder). Rådet for forskernettverk Agder ledes fra UiA, og har i 2013 følgende sammensetning: Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks) ved Kjell-Olav Masdalen, Statsarkivet i Vest-Agder (SAK) ved Roger Tronstad; Vest-Agder-museet (VAM) ved Kathrin Pabst og Universitetet i Agder (UiA) ved Berit Eide Johnsen og Bjørg Seland.

Historikere ved UiA har gjennom en årrekke tatt initiativ til samlinger om regionalhistoriske emner. Årlige «Sommerseminar i historie» er blitt holdt fra 1970-tallet og fram til 2001, først i regi av historikere tilknyttet Agder distriktshøgskole, seinere Institutt for historie ved Høgskolen i Agder.

Gjennom Agderseminaret har vi fra 2007 tatt opp igjen denne gode tradisjonen, med et seminar lagt til høsten. Tiltaket planlegges og gjennomføres i samarbeid med rådet for Forskernettverk Agder (se inforute nedenfor). Siktemålet er nå som før, å samle forskere på beslektede felt, samtidig som vi legger opp til å nå det allmenne publikum med interesse for historie og samfunnsutvikling. Arrangementet er vekselsvis lagt til Aust- og Vest-Agder fylke, og har jevnt over hatt god oppslutning (50-90 deltakere).

I lys av aktuelle faglige perspektiver blir landsdelens historie satt inn i en videre nasjonal og internasjonal sammenheng. Vi legger vekt på at foredragene skal holde høy faglig standard, og seminaret er årlig blitt fulgt opp med en antologi etter at foredrag er omarbeidd til artikler.

Det faglige ansvaret er lagt til historikermiljøet ved UiA, mens AAks og UiA har vekslet om å ta praktisk arrangementsansvar. Pga det pågående byggeprosjektet ved AAks har historiemiljøet ved UiA tatt på seg praktisk ansvar både i 2012 og 2013.

Seminaret finansieres dels ved seminaravgift, dels ved egeninnsats fra institusjonene som står bak arrangementet: UiA, SAK, VAM og AAks

 

Program, oversikt 2007-13

Agderseminaret 2007, fredag 12. og lørdag 13. oktober på AAks, Arendal

Egdene og de ti bud – Mentalitetshistorisk tilnærming til moral og rettsfølelse

ca. 16-2000. Foredragsholdere: Øystein Rian, Ingeborg Fløystad, Terje Sødal, Margit Løyland, Harald Olsen, Ole G. Gausdal, Bjørg Seland, Nils Justvik, Pål Repstad

Agderseminaret 2008, fredag 10. og lørdag 11. oktober på UiA, Gimlemoen

Regionen. Historiske perspektiver, aktuelle utfordringer. Foredragsholdere: Jan Erik Grindheim, Kjell-Olav Masdalen, Kjell Bråstad, Dag Hundstad, May-Linda Magnussen, Einar Niemi, Nils Kolle, Arne Isaksen, Jon P. Knudsen

Agderseminaret 2009, fredag 16. og lørdag 17. oktober på AAks, Arendal

Sørlandsk kultur – mangfoldet og motsetningene. Høyskoleforlaget 2010. Foredragsholdere: Frank Meyer, Berit Eide Johnsen, Jan Henrik Munksgaard, Siv Ringdal (forfall, erstattet m. Arnsten Ariansen, dokumentarfilm), Bjørg Seland, Helge Røed, Anne Tone Aanby, Stein Gauslaa

Agderseminaret 2010, fredag 15. og lørdag 16. oktober på UiA, Gimlemoen

Formidling – Bruk og misbruk av historie. Foredragsholdere: Jonas Frykman, Kathrin Pabst, Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Bjørn Tore Rosendahl, May-Brith Ohman Nielsen, Gunhild Aaby, Olaf Aagedal, Roger Tronstad, Berit Eide Johnsen, Per Strömberg

Agderseminaret 2011, fredag 14. og lørdag 15. oktober på AAks, Arendal

Den vanskelige historien – Fellesskap, erindring og glemsel. Foredragsholdere: Bernard Eric Jensen, Jorunn Sem Fure, Kjetil Grødum, Lene Walle, Oddbjørn Johannessen, Ingvild Ruhaven, Knut Sprauten, Halvor Fjermeros, Hilde Moi

Agderseminaret 2012, torsdag 11. og fredag 12. oktober på UiA, Gimlemoen

Sørlandet og utlandet. Foredragsholdere: Knut Kjeldstadli, Jan Henrik Munksgaard, Finn-Einar Eliassen, Gustav Sætra, Olav Arild Abrahamsen, Bjørg Seland, Berit Eide Johnsen, Siv Ringdal, Dag Hundstad, Thorunn lunde (forfall), Pål Thonstad Sandvik

Agderseminaret 2013, torsdag 10. og fredag 11. oktober på UiA, Gimlemoen

Gud og mammon – Religion og næringsliv. Foredragsholdere: Ole P. Riis, Nils Gilje, Ola H. Grytten, Søren Byskov, Knut Dørum, Andreas Hompland, Nils M. Justvik, Bjørg Seland, Olav A. Abrahamsen, Ingunn F. Breistein.

 

Agderseminaret – publikasjoner

Anne Tone Aanby (red.): Egdene og de ti bud – Mentalitetshistorisk tilnærming til moral og rettsfølelse ca. 16-2000. Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks) 2008.

Bjørg Seland (red.): Regionen. Historiske perspektiver, aktuelle utfordringer. Høyskoleforlaget 2009.

Berit Eide Johnsen (red.): Sørlandsk kultur – mangfoldet og motsetningene. Høyskoleforlaget 2010.

Berit Eide Johnsen og Kathrin Pabst (red.): Formidling – Bruk og misbruk av historie. Høyskoleforlaget 2011.

Bjørg Seland (red.): Den vanskelige historien – Fellesskap, erindring og glemsel. Cappelen Damm / Høyskoleforlaget 2012.

Berit Eide Johnsen (red.): Sørlandet og utlandet.Transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning. Cappelen Damm Akademisk 2013.

 

Tekst: Bjørg Seland