2,8 mill. fra Kulturrådet til treårig prosjekt om museenes samfunnsrolle

Fredag, 3. juli annonserte Kulturrådet fordelingen av søknadsmidler blant de 123 prosjekter som hadde søkt om støtte. Vest-Agder-museets prosjekt «Samfunnsaktør i teori og praksis» var blant de 60 som ble innvilget og har fått hele 2,8 millioner for perioden 2015 – 2017.

Programmet «Museenes samfunnsrolle; demokrati, menneskerettigheter og refleksjon» var mest populært blant de fire programområdene som midlene ble utlyst for.  I følge Kulturrådet knytter prosjektene i dette programmet seg «til formidling-, forskning/dokumentasjon- og/eller samlingsforvaltning og gjerne i kombinasjon. Samlet handler prosjektene om hvordan museene kan løfte fram ufortalte og kontroversielle historier, bidra til å sette mennesket i sentrum, og om hvordan museene i sterkere grad kan delta i den offentlige debatten. Prosjektene vil bidra til refleksjon gjennom temaer og vinklinger som viser mangfoldet i det sammensatte samfunnet og som stiller spørsmål ved det. Flere av prosjektene skal teste ut museenes metoder for en mer åpen og diskuterende formidling.»

Vest-Agder-museets prosjekt «Samfunnsaktør i teori og praksis» fikk her tildelt den største summen som ble gitt til et enkelt prosjekt. Prosjektet er et samarbeidprosjekt blant flere norske museer, og intensjonen er blant annet å forske på, samle inn og videreformidle relevant kunnskap og informasjon om museenes samfunnsrolle.

For mer informasjon se Kulturrådets nettartikkel her.

 

Økt fokus på samfunnsrolle siden flere år

Vest‐Agder‐museet har i flere år jobbet aktivt med samfunnsrollen og spørsmål knyttet til teoretiske og praktiske aspekter ved museenes opptreden som samfunnsaktører, blant annet gjennom et doktorgradsarbeid om temaet. Tiden er nå inne å jobbe tettere opp mot lokalbefolkningen og å prøve ut teoretiske og praktiske tilnærminger til arbeidet med samfunnsaktuelle, følsomme tema på Agder og andre steder i Norge. Tildelingen gjør det mulig å intensivere arbeidet i det omfanget vi mener er viktig for å sette dette viktige arbeidsområdet enda mer på kartet. Å få en så stor søknadssum var derfor fantastiske nyheter som vi ved Vest-Agder-museet er svært glade for.

Dublin

 

Prosjektets innhold

«Samfunnsaktør i teori og praksis» kan karakteriseres som veien til en kunnskapsbase bestående av et mangfold av teoretiske aspekter og praktiske erfaringer om hvordan norske museer kan ivareta sin samfunnsrolle. Gjennom ulike delprosjekter vil det legges til rette for målrettet utvikling, utveksling og videreformidling av kunnskap. Sentrale aktører er museumsansatte, og delprosjektene baserer seg på et samarbeid mellom institusjoner.

Prosjektet ledes av Vest-Agder-museet og innebærer et tett samarbeid med flere andre museer om de enkelte delprosjektene. De sentrale institusjonene er her Norsk ICOM, Haugalandmuseene, Norges Olympiske Museum, Opplandsarkivet avd. Maihaugen og Bymuseet i Bergen.

Overordnet mål er å øke museenes kompetanse innen kritisk refleksjon og diskuterende formidling. Sentralt står samspillet mellom museene og omgivelsene. Målet med prosjektet er derfor todelt: Økt kompetanse og forståelse innad i institusjonene og utad i samhandling med befolkningen. Prosjektet legger opp til flere tiltak for å forankre kjent og ny kunnskap om museenes samfunnsrolle i institusjonene, gjennom seminarer, kurs, samarbeidsprosjekter og publikasjoner. Alle delprosjekter vil visualiseres gjennom tekst, bilder eller film, og prosesser og resultater vil bli dokumentert og tilgjengeliggjort. En nettside vil henvise til disse og andre relevante dokumenter, litteratur, kompetanseinstitusjoner og kontaktpersoner.

Fra telefon mars 2015 169

I Kulturrådets pressemelding blir prosjektet løftet frem som sentralt i årene som kommer: – Noen store, bærende prosjekter skiller seg ut og kan være omdreiningspunkt for flere av de andre, sier Espen Hernes, leder for museumsseksjonen i Kulturrådet. – Vest-Agder-museets prosjekt «Samfunnsaktør i teori og praksis» skiller seg ut og bør bli et sentralt prosjekt for programmet, der intensjonen er å samle eksempler på museenes utøvelse av sin samfunnsrolle og heve refleksjonen rundt dette.

En slik omtale er hyggelig og motiverende, og vi takker Kulturrådet for tilliten som tildelingen innebærer. Vi ser frem til å løfte vårt arbeid innen dette feltet enda tydeligere frem, å jobbe tett sammen med andre museer og å rette fokuset mer mot lokalbefolkningen!

Her finner du presseomtale i nrk Sørlandet.

Her finner du presseomtale i Kristiansandavis.

For spørsmål kontakt prosjektleder Kathrin Pabst på epost k.pabst@vestagdermuseet.no eller  tel. 932 46 157.