fbpx

Om Vest-Agder-museet IKS

Hva er vi?

Vest-Agder-museet IKS er et konsolidert, kulturhistorisk museum, eid av de 10 kommunene i tidligere Vest-Agder fylke samt Agder fylkeskommune. Museet har 55 ansatte fordelt på 11 besøksmål, fra Vennesla og Kristiansand i øst til Flekkefjord i vest. Felles administrasjon og fagseksjon er lokalisert til Odderøya i Kristiansand. Vest-Agder-museets visjon «Sammen skal vi flytte grenser» innebærer at vi ønsker at museet skal være et nyskapende museum i bevegelse og utvikling. Museet har stor bredde i sine aktiviteter og tilbud til publikum og arbeider aktivt på alle områder innen moderne museumsdrift.

Hvem er vi?

Vest-Agder-museet ble opprettet som følge av en konsolidering i 2006/07. Fra starten inngikk Flekkefjord museum, Lista museum, Sjølingstad Uldvarefabrik, Mandal museum, Kristiansand museum (tidligere Vest-Agder Fylkesmuseum), Gimle Gård og Setesdalsbanen. I 2012 ble Kristiansand kanonmuseum del av museet, mens Hestmanden ble konsolidert inn 1. januar 2016. Tingvatn fornminnepark i Hægebostad kommune gikk inn fra 1. januar 2019 etter at Vest-Agder-museet hadde hatt drifts- og formidlingsansvar på stedet siden 2016. Det har lenge vært planer for en større museal aktivitet på Odderøya. Første steg på veien var etableringen av Odderøya museumshavn i 2015. På Lasaretthøyden på Odderøya holder også Vest-Agder-museets administrasjon og fagseksjon til.

Vest-Agder-museet består i dag av elleve geografiske avdelinger. Konservatorene, designer, fotograf og formidlingsleder er samlet i en avdelingsovergripende fagseksjon. Administrasjonen har ansvar for personaloppfølging, økonomi og felles markedsføring. Direktøren har det øverste administrative og fagansvaret i museet (se instruks for daglig leder her).

Styre og representantskap

Museet er organisert som et interkommunalt selskap (Se selskapsavtalen her). Alle kommunene i tidligere Vest-Agder fylke samt Agder fylkeskommune er eiere. Vest-Agder-museet er primært et driftsselskap som gjennom avtaler er overlatt ansvar og myndighet til drift, vedlikehold og utvikling av anlegg og samlinger knyttet til de ulike avdelingene. Samlingene er eid av stiftelser, kommuner og andre IKS.

Representantskapet er museets øverste organ. Alle eierne sitter i representantskapet og har en stemme hver. Representantskapet vedtar budsjett og regnskap, velger styre og behandler saker av overordnet prinsipiell karakter.

Vest-Agder-museet har et kompetansebasert styre som består av ni personer. En valgkomité foreslår sju av disse, de to siste velges av og blant de ansatte. Styret har fem til seks møter pr. år. Møtene avholdes ulike steder i fylket. Styret behandler saker knyttet til museets drift og har ansvar overfor representantskapet og museets eiere (se styreinstruks her).

Representantskapet i Vest-Agder-museet valgte den 24. august 2020 nytt styre for Vest-Agder-museet. I samme møte vedtok representantskapet å endre valgperioden, slik at styremedlemmene er på valg annet hvert år – og halve styret velges hvert år. De ansatte i museet velger selv sine representanter og hvilke valgperiode en ønsker å følge.

Styret i Vest-Agder-museet, valgt 24. august 2020:

Styreleder: Terje Damman, velges for 2 år
Nestleder: Rune André Sørtveit Frustøl, velges for 1 år
Styremedlem: Hilde Charlotte Solheim, velges for 1 år
Styremedlem: Kari Røynlid, velges for 2 år
Styremedlem: Anita S. Dietrichson, velges for 1 år
Styremedlem: Aslak Wegge, velges for 2 år
Styremedlem: Ingrid Louise Flatval, velges for 1 år
Judith Seland Nilsen, styremedlem (ansatterepr, valgt for ett år (valgt 16.9.2020)
Morten Bomann, styremedlem (ansatterepr.), valgt for to år (valgt 16.9.2020)

Varamedlem: Jan Seland, velges for 2 år
Varamedlem: Birte Simonsen, velges for 1 år
Varamedlem: Jens Røed, velges for 2 år
Varamedlem: Ingrid Wiliamsen, velges for 1 år
Varamedlem: Jan Petter Gysland, velges for 2 år
Varamedlem: Torunn Charlotte Nyberg, velges for 1 år
Varamedlem: Øistein Haltebakk, velges for 2 år

Last ned relevante dokumenter her:

 

Vi forteller din historie

Vest-Agder-museets slagord er «Vi forteller din historie». Dette mottoet skal være gjennomgående for arbeidet i organisasjonen. Last ned:

Museet favner et stort spekter av tema og ulike avdelinger. Museet har prioritert følgende hovedsatsinger for de kommende årene:

  • Avdelingenes egenhistorie/lokalhistorie
  • Industrihistorie
  • Maritim historie
  • Militærhistorie
  • Bygningsvern og byggeskikk

I tillegg har Vest-Agder-museet museenes samfunnsrolle gjennom arbeid med tabubelagte tema som et gjennomgående satsningsområde. Målet er å løfte frem enkeltpersoner eller minoriteter som vanligvis ikke blir hørt eller anerkjent, å fremme læring blant besøkende og dermed å bidra til en positiv samfunnsutvikling. Les mer om museets samfunnsrollearbeid her.

Vennligst vent, men vi laster produkter...