Møtet finner sted i Odderøya museumshavn, tirsdag 28.02.17, kl 10.00

Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet IKS 28.02.2017

Innkalling  til styremøte i Vest-Agder-museet IKS, 28.02.17

01/17 – Godkjenning av innkalling og saksliste

02/17 – Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 6. desember og signering av protokoll etter behandling av styresak 04/17 pr. e-post

03/17 – Styreinstruks og instruks for daglig leder

Vedlegg 1 til sak 03/17 – Styreinstruks

Vedlegg 2 til sak 0317/ – Instruks for daglig leder

05/17 – Årsmelding 2016 med regnskap

Vedlegg 1-1 til sak 05/17 – Årsmelding del 1

Vedlegg 1-2 til sak 05/17 – Utkast til revisorberetning + regnskap 2016

Vedlegg 2 til sak 05/17 – Fullstendighetserklæring

06/17 – Styrets vurdering av museets økonomiske situasjon

07/17 – Revisjon av økonmireglementet i VAM

08/17 – Regulering av budsjett 2017

Vedlegg til sak 08/17 – Regulert budsjett 2017 + økonomiplan 2018-2020

09/17 – Status nytt museumsbygg

10/17 – Status Hestmanden (muntlig)

11/17 – Orienteringer fra driften

Vedlegg 1 til sak 11/17 – Referat fra møte i AMU 21.09.2016

Vedlegg 2 til sak 11/17 – Referat fra møte i AMU 01.02.2017