VAM_Hovedlogo_RGB

Møtet finner sted i Odderøya museumshavn, Nodeviga, onsdag 24.02.16, kl. 09.30

Protokoll fra styremøte i VAM IKS 24. februar 2016

Innkalling til styremøte i VAM 24. februar 2016

01/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

02/16 Godkjenning og signering av protokoll fra styremlte 3. desember 2015

03/16 – Årsmelding 2015 med regnskap

Vedlegg 1 til styresak 03716 – Årsmelding 2015

Vedlegg 2 til styresak 03716 – Fullstendighetserklæring

04/16 – Regulert budsjett 2016 og Økonomiplan 2017-2019

Vedlegg til styresak 04/16 – Budsjett 2016 + økonomiplan 2017 – 2019

05/16 – Styrets vurdering av museets økonomiske situasjon

06/16 DS Hestmanden-Norsk krigsseilermuseum

07/16 – Nytt museumsbygg på Odderøya – status

08/16 – Status bygningsvern

09/16 – Orienteringer fra driften