Møtet finner sted på Setedalsbanen, torsdag 27.11.14, kl. 11.00

Innkalling til representantskapsmøte 27 november 2014

Protokoll fra representantskapsmøte 27. november 2014

11/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

12/14 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll fra møtet, sammen med møteleder

13/14 – Justering av budsjett 2014

Vedlegg 1 til rep.skapssak 13/14 – Forslag til justert budsjett 2014 

14/14 – Budsjett og handlingsplan 2015 og Økonomiplan 2016-2018

Vedlegg 1 til rep.skapssak 14/14 – Budsjett 2015 + okonomiplan 2016-2018

Vedlegg 2 til representantskapssak 14/14 – Handlingsplan for Vest-Agder-museet 2015

15/14 – Driftstilskudd til Vest-Agder-museet fra eierkommunene

16/14 – Godtgjørelse til medlemmer av styre og representantskap

17/14 – Orienteringer fra driften

18/14 – Møteplan 2015